КОНТАКТ

Оваа страница е наменета за компании и личности, кои сакаат своите продукти и услуги да ги рекламираат на VISIT-STRUGA

Рекламирањето денес е исклучително важно за секоја компанија сеедно дали е голема или мала. Со Вашата реклама, за кратко време стигнувате до многу нови потенцијални клиенти и бизнис партнери! Рекламирањето на VISIT-STRUGA е особено насочено кон одредена целна група и е многу ефективно и повеќестрано. Нашата веб страна исто така има висок број на посетители од странство, особено од нашите соседни држави, растеме континуирано, сепак тоа не значи дека сме задоволни, туку се трудиме нашата веб страница да ја направиме уште подобра. Од наша страна, се трудиме секогаш да Ви ги понудиме најдобрите перформанси.Покрај индивидуалното рекламирање, можна е и комбинација од стандардните форми на рекламирање на visit-struga.com

Сакате да стартувате рекламна кампања на VISIT-STRUGA?

- Рекламите можете да ги поставите на различни места на веб страната.

- Имате интерес за специјални реклами, Ве поддржуваме и во нивното изготвување. За понатамошни информации и прашања во врска со цената, Ве молиме стапете во контакт со нас.